(Kap)schuren
Zomerhuisjes
Veranda's
Garages
Bergingen
Tuinhuisjes
Blokhutten
Dierverblijven

Algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Anno-s Houtbouw gevestigd te Ubbena, hierna te noemen Anno-s Houtbouw.

1-2 De opdrachtverstrekking van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Anno-s Houtbouw's zijn algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Aangenomen werk.

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

 

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Anno-s Houtbouw binden de laatste niet, voor zover ze door Anno-s Houtbouw niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend door wederzijds getekende opdrachtbevestiging.

5-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Anno-s Houtbouw bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Anno-s Houtbouw niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6-1 Anno-s Houtbouw aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 Op alle door Anno-s Houtbouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anno-s Houtbouw.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Anno-s Houtbouw en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,00, onverminderd het recht van Anno-s Houtbouw om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8 Verplichtingen van Anno-s Houtbouw.

8-1 Anno-s Houtbouw is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

8-2 Anno-s Houtbouw aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8-3 Anno-s Houtbouw is niet verantwoordelijk voor de aanvraag van vereiste vergunningen, en aanvaard geen aansprakelijkheid voor het geval dat de vergunning niet wordt toegekend, of niet wordt aangevraagd. Anno-s Houtbouw is niet verantwoordelijk voor het bouwen zonder vergunning.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Anno-s Houtbouw tijdig kan beschikken:

a.Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoalsvergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Anno-s Houtbouw.

b.Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

c.Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

d.Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

e.Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.

 

9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9-4 Bij eigen aanlevering materiaal, is AH niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en levensduur van dit materiaal, noch voor de gehele constructie van het bouwwerk.

9-5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Anno-s Houtbouw voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9-6 Als de opdrachtgever of andere personen gevraagd of ongevraagd meewerken bij uitvoering helpt is Anno-s Houtbouw niet aansprakelijk voor enig letsel of materiaalschade dat kan optreden.

 

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

10-1 In alle gevallen wordt door Anno-s Houtbouw onder "grond" of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie.

Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Anno-s Houtbouw, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

 

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Anno-s Houtbouw om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 12 Prijzen.

12-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

 

Artikel 13 Materialen.

13-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

13-2 Goederen die Anno-s Houtbouw tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.

13-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Anno-s Houtbouw doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 14 Meer- en minderwerk.

14-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

14-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

14-3 Door Anno-s Houtbouw te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 15 Annuleren.

15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Anno-s Houtbouw reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Anno-s Houtbouw gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Anno-s Houtbouw als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Anno-s Houtbouw te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Anno-s Houtbouw zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

15-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Anno-s Houtbouw schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 16 Opleveringstermijnen.

16-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Anno-s Houtbouw schriftelijk in gebreke te stellen.

16-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Anno-s Houtbouw geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

16-3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 17 Oplevering.

17-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Anno-s Houtbouw dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en / of gebouwde in gebruik heeft genomen.

17-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Anno-s Houtbouw niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

 

Artikel 18 Reclame.

18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Anno-s Houtbouw terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

18-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Anno-s Houtbouw wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18-3 Anno-s Houtbouw dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke/ mondelinge verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18-4 Indien de reclame naar het oordeel van Anno-s Houtbouw juist is, zal Anno-s Houtbouw Houtbouw zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid.

19-1 Anno-s Houtbouw is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen

die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c.Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d.Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;

e.Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

19-2 Anno-s Houtbouw is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Anno-s Houtbouw of van hen, die door Anno-s Houtbouw te werk zijn gesteld op de aan Anno-s Houtbouw opgedragen werk(en).

19-3 Anno-s Houtbouw zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

19-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Anno-s Houtbouw .

 

Artikel 20 Overmacht.

20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Anno-s Houtbouw of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Anno-s Houtbouw , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Anno-s Houtbouw overmacht op, die Anno-s Houtbouw ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20-2 Anno-s Houtbouw is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21-1 Zolang Anno-s Houtbouw geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Anno-s Houtbouw.

21-2 Anno-s Houtbouw heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Anno-s Houtbouw ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Anno-s Houtbouw eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Anno-s Houtbouw op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 23 Betaling.

23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23-2 Anno-s Houtbouw is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

23-3 Anno-s Houtbouw is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23-4 Tenzij anders overeengekomen hanteert Anno-s Houtbouw de volgende periodieke fakturering: 30% bij aanvang bouw. 50% als de spanten staan. 20% bij oplevering.